Home page

Tomato Data

Mao A-Min Song Translations

U.S. Naval Training Station, Great Lakes, Illinois - 1943

Fort Gordon Basic Training 1962-1963

Sullivan Cave Sump Trip 1985

Sullivan Cave Trip 1985-1

Sullivan Cave Trip 1986-1

Sullivan Cave Trip 1986-2

Sullivan Cave Trip July1986

Salamander Cave Circa 1985

SAME SONG   (MAMtrack1) translated Liu Wei-Wei


Flower tells me how you go across
Fresh flower once   tell   me  you   how     go   pass
Xian  hua    cen/ gao\ su\ wo^ ni  zen^ yang zou^ guo\

The earth knows every corner of your heart.
The earth      know    you heart inside of      every      corner
  Da\     di\ zhi dao\ ni  xin   zhong  de^  mei^ yi ge\  jiao^ luo\

Sweet dream, everybody can't miss
   Sweet  of  dream !  who   all   can't     miss
Tian/ mi\ de^ meng\ a^ shui/ dou  bu/ hui\ cuo\ guo\
(Note A^ is an exclamation word here.)

We get this happy get-together moment finally
 Finally  face  come  today   this happy get-together moment
Zhong yu/ ying/ lai/ jin tian zhe\ huan    ju\        shi/ ke\

Numerous mountains and rivers, we once go across
Water thousand       hill  ten thousand      we      once go   pass
Shui^ qian     tiao/ shan    wan\       zuo\ wo^men/ cen/ zou^ guo\

We remember the every time's meeting and smiling
Every  time      meet     and smile face  all each other engrave
Mei^  yi/ ci\ xiang feng/ he/ xiao\ lian^ dou bi^  ci^   ming/ ke\

in a happy sunny day
In    sunlight     bright   happy   of  day
Zai\ yang/ guang can\ lan\ huan le\ de^ ri\ zi^ li

We want to say too much hand by hand
We       hand  by hand      want   say  of  too  much
Wo^ men/ shou^ la shou ^ a^ xiang^ shuo de^ tai\ duo


Starlight showers all of childhood 
Starlight shower   (past)   all     of  childhood
Xing guan sa^ man^ le     suo^ you^ de^ tong/ nian/

Wind and rain go every corner of the world
Wind rain go   allover (past)   world   of   corner
Feng yu^  zou^ bian\   le^    shi\ jian de^ jiao^ luo\


The same feeling gave us the same desires
  Same      of    feel     give (past)   we      same      of  desires
Tong/ yang\ de^ gan^ shou\ gei^ le^    wo^men/ tong/ yang\ de^ ke^wang\

The same happiness gave us the same song
   Same     of  happiness give (past) we       same  one   song
Tong/ yang\ de^ huan le\  gei^ le^    wo^ men/ tong/ yi\ shou^ ge


The sun wants to permeate all languages
  sunlight  want   permeate     all    of  language
Yang/ guang xiang^ shen\ tou\ suo^you^ de^ yu^ yan/

The wind spreads to say the stories of the world
wind          world    of  story    spread say
Feng er/ ba^ tian xia\ de^ gu\ shi\ chuan/ shuo

The same feeling gave us the same desires
   Same     of    feel     give (past)  we        same     of  desires
Tong/ yang\ de^ gan^ shou\ gei^ le^    wo^men/ tong/ yang\ de^ ke^wang\

The same happiness gave us the same song
   Same      of happiness give (past)  we       Same one   song
Tong/ yang\ de^ huan le\  gei^  le^   wo^ men/ tong/ yi\ shou^ ge

The sun wants to permeate all languages
  sunlight  want   permeate     all    of  language
Yang/ guang xiang^ shen\ tou\ suo^you^ de^ yu^ yan/

The wind spreads to say the stories of the world
wind          world    of  story    spread say
Feng er/ ba^ tian xia\ de^ gu\ shi\ chuan/ shuo

Flower tells me how you go across
Fresh flower once   tell   me  you   how     go   pass
Xian  hua    cen/ gao\ su\ wo^ ni  zen^ yang zou^ guo\

The earth knows every corner of your heart.
The earth       know   you heart inside of    every       corner
  Da\     di\ zhi dao\ ni  xin   zhong  de^ mei^ yi ge\  jiao^ luo\

Sweet dream, everybody can't miss
  Sweet   of  dream !  who   all   can't     miss
Tian/ mi\ de^ meng\ a^ shui/ dou  bu/ hui\ cuo\ guo\
(Note A^ is an exclamation word here.)

Finally today, we get this happy time together.
 Finally  face  come  today   this happy  get-together moment
Zhong yu/ ying/ lai/ jin tian zhe\ huan     ju\        shi/ ke\